Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מברלין, גרמניה - 24/07/1743

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת אסיפת הועד הנבחר בברלין מיום י"ד מנחם אב תק"ג

מתוך הספר: אליעזר ליזר ב"ר מאיר לאנדסהוטה, תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין, תרמ"ד כולל סדר הרבנים ששימשו בבערלין בתור אב"ד או ראב"ד, מעת הוסדה בשנת תל"א עד שנת תרל"א, 1671-1871. ניתן לצפייה במקוון באתר ה- HebrewBooks. . הרשימה בעמוד 42 בקובץ ה-PDF.

(39 שמות)

השמות

אברהם הלוי (הלוי)

צבי הירש סג"ל (סג"ל)

שמואל הלברשטט (הלברשטט)

דוד בעוורונג (בברונג)

ברוך בענדיט כ"ץ (בנדיט) (כ"ץ)

יהודה ליב הלברשטט (הלברשטט)

הק' פייטל ברלין (ברלין (שם משפחה))

הק' אברהם במו"ה מאיר מרינטל ז"ל הכ"מ

הק' יואל במו"ה זנוויל ה"ש ז"ל

הק' יעקב ליפמן נ"ש

מאיר ריז סג"ל מברלין

הק' מרדכי בר"א ז"ל

שמעון וואלף פערשט

אהרן כ"ץ משליזיינגין (כ"ץ)

זלמן ווארבורג ׁ(ורבורג)

משה הלברשטט (הלברשטט)

הק' יואל מה"ש

הק' נתן במ"ז ז"ל

הק' אליעזר יפה (יפה)

זעליג מהילדעסהיים (מהילדסהיים)

הק' ירמיה בר"פ

הק' מרדכי פערשט (פרשט)

דוד ברוק (ברוק)

ברוך בענדיט בר"ט (בנדיט)

ליפמן ברד"ב

ישעיה קאליש מאמסטרדם (קאליש)

אברהם עמריך

נפתלי הירש בר דוד פרענר ז"ל (פרנר)

הק' מרדכי כהן מבערלין

אברהם ממינדען

מאיר גרידץ (גרדיץ)

יואל במו"ה אליעזר גנץ בישיץ ז"ל (גנץ (בישיץ)

שמואל במו"ה אהרן זצ"ל

אהרן ברא"ח ז"ל (ברא"ח)

מאיר מצילץ

ישראל בן לא"א בהר"ר יהודא ליב מל"ב

משה יפה (יפה)

שמואל שפאייר (שפייר)

יהודא ליב פ"פ