Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מזבלודוב, פולין - 13/3/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מזבלודוב Zabłudów (זאַבלוּדאָווע ביידיש) שבפולין שנת 1872 מתוך עיתון המגיד - Ha-Magid שנת 1872.

(30 שמות)

השמות

צבי א"ש

ישראל גארפינקעל (גרפינקל)

דובערוש גאלדוואססער (גולדווסר)

יוסף יצחק דאקטער

זאב גרינשפאהן (גרינשפן)

אבא צץ

מאיר בענדיט (בנדיט)

אהרן ליב

ישראל פישילס (פישלס)

ישראל קירזנער (קירזנר)

בישקא רינדבערג (רינדברג)

אברהם טארגאווסקי (טרגובסקי)

אברהם גלאנטי (גלנטי)

אברהם זאבלודאווסקי (זבלדובסקי)

אברהם ראצקי (רוצקי)

צבי נחום ליפשיץ (ליפשיץ)

נפתלי אש (אש)

השותפים קצבים

אברהן א"ח?

פיוויל פליקער (פליקר)

חנן כ"ץ (כ"ץ)

מכאל אש (אש)

דוד העפנער (הפנר)

שלמה ווינשטאק מבראך? (ווינשטוק)

בענדיט סטאלער (סטולר)

יהושע ז"מ

יצחק וועבער (וובר)

יצחק קרעמער (קרמר)

יצחק סנדלר (סנדלר)

מכאל ליפשיץ )ליפשיץ)


המאספים: דובערוש גאלדוואססער מיכאל ליפשיץ

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.