Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מסולוצניקאי, ליטא - 7/02/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מסולצניקאי Šalčininkai ( סאלעצניק - יידיש) , שבליטא מתוך עיתון המגיד.


(40 שמות)

השמות

 • הרב הגביר מאיר סאלץ (סולץ)
 • בנו הגביר שמואל צבי סאלץ
 • הגביר יחזקאל לוריא (לוריא)
 • הגביר אהרן כר' איסר מאזל? מווילנא
 • אברהם מטארטאק
 • זאב וואלף מראדינא?
 • הנגיד דוד מחצר יאשין
 • משה מגירש
 • אברהם ב"ר יעקב כ"ץ (כ"ץ)
 • ישראל כ"ץ
 • יוסף ב"ר אברהם כ"ץ
 • משה צויקאמפער
 • אברהם שמאלאנקער
 • כתריאל מגאדעלאק?
 • מרדכי שלום יאקון
 • קאפיל שקוביאטער (שקוביטר)
 • ארי' ב"ר יוסף
 • אלי אלקעניעצקיא
 • משה יעקב מפאצעבאט
 • דוב ב"ר חנוך יאסיס?
 • משה מחצר שטאק (שטוק)
 • האישה אלמנה איטא
 • זעליג ב"ר אייזיק סאקאוויצקיא
 • מאנוש ב"ר זאב גאלדאנשקע
 • יוסף מפאצעבאט
 • אברהם קולונימוס פאסאלצער
 • מאיר קלונימוס (קלונימוס)
 • יעקב דוד ראבינאוויץ (רבינוביץ)
 • ליב מחצר שטאק (שטוק)
 • ישעי' משטאק
 • משה ציזישקער _ציזישקר)
 • בינימין ב"ר דוד
 • יצחק אידיל ב"ר נחום
 • אהרן ב"ר דוב בדוועלצער?
 • שלמה ב"ר בנציון (בנציון)
 • אלי' ב"ר משה
 • שמואל אלקעניצקיא (אלקניצקי)
 • ארי' ב"ר יעקב הלוי (הלוי)
 • אלי' ב"ר ברוך מינץ (מינץ)
 • הבחור מנאשין

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.