רשימה מסלונים, בלרוס - 20/3/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מסלונים שבבלרוס שנת 1872 מתוך עיתון המגיד - Ha-Magid.


(113 שמות)

השמות

ר' קותיאל קוניצר (קונציר)

מענדעל מילער (מילר)

חיים פאמראנץ (פומרנץ)

ר' ליפא חורגין (חורגין)

יואל שטראשון (שטרשון)

משה לעווין שטיין (שטיין)

בנימין וואלף פערליס (פרליס)

יונה הירשין הארין וגיסו

יוסף פאזיוועציר

אברהם ק"מ

מרדכי האטשער

מאיר מאליווידער (מוליווידר)

צבי רופא וואלקאמירסקי (וולקומירסקי)

צבי יונה מקאבעוויץ (מקובביץ)

יצחק אוטשאסער

ה' ראשקע מילער (מילר)

ר' גרשן שומאיינסקי (שומיינסקי)

מרדכי ממיצד

עקיבא גראייעווסקי (גרייבסקי)

משה לייב פעסעלאוויטש (פסלוביץ)

אברהם מארקוס (מרקוס)

מארקול שערעשווסקי (שרשבסקי)

מרדכי קוניצע

בעריל זעלדעוויץ (זלדביץ)

יצחק גוראיילסקי (גוריילסקי)

אברהם ליב כהנא (כהנא)

אלי' קאפיל מאן (מאן)

יוסף חיים גאליאן

צבי שיין גאלד (גולד)

מאיר זיסקינד שחור (זיסקינד שחור)

יוסף מאסטקאוו

יוסף בורין-שטיין

שואל מהוטע

בנימין מאניקאוו

יוסף יאסעלוויץ (יסלוביץ)

מרדכי רייגעראדצקי (ריגרודצקי)

חיים צבי גאדעשעוויץ (גודשביץ)

ליב מושער

איפר? איסר לינק (לינק)

יהודא פאלנסקי (פולנסקי)

יהודא גאלדמאן (גולדמן)

צבי מילעקאווסקי (מילקובסקי)

יחיאל בונעוויצקי

אלי' וואלאבעדינסקי

דוד שפירא (שפירא)

מרדכי זעלווער

אבא שאכנעראוויץ (שכנרוביץ)

ישראל יעקב סלוצקי (סלוצקי)

יוסף פילזירט

משה גראדזענציק (גרודזניק)

אליעזר בעלעהום

מאיינע בעקער

יצחק ווילענציק (וילנציק)

ה' מלכא רחל ליבאווסקי (ליבוווסקי)

ר' אברהם גליז-שטיין

ר' יצחק לעווין בוק (לווין)

ראובן באלעהוס

שמעון סקידעלסקי (סקידלסקי)

פנחס שוויטצקי

יצחק עפשטיין (אפשטיין)

יוסף ארקאוויץ

אהרן קאדעשעוויץ

יוסף יונה אוסטראווסקי

אליעזר גאר שטיין (שטיין)

אלי' ווין שטיין

נח בלאהשטיין

ה' פעשקע שערשווסקי (שרשבסקי)

מלכא כונע

יעקב איווינצקי (איבינצקי)

שמשון וואלפין (וולפין)

זלמן פינקילשטיין (פינקילשטיין)

אברהם ראזאנאוו

צבי הירש מירסקי (מירסקי)

ברוך יעקב זאקסהיים (זקסהיים)

מאיר שבח (שבח)

ארי' קאפלאן (קפלן)

דוד וואלאברינסקי (וולברינסקי)

ירוחם אורנאווסקי (אורנובסקי)

וואלף מאיוויע

יחזקאל מיליקונעוויצקי

נח שטיין בערג (ברג)

אליעזר שטיין בערג (ברג)

אהרן זיסקינד גאבורין

שלמה שחור

ה' פערקע

ר' אברהם גאדירון?

שמואל נאחאמאווסקי (נחמובסקי)

שמואל ק"מ

אברהם שערשעווסקי (שרשבסקי)

שמואל קוקס

זאב ביניוועצקי

ר' נתן הורוויץ

הח' צבי מערימנסקי (מרימנסקי)

ר' מרדכי בערנקאוו

אברהם שרייבער(שרייבר)

אברהם צבי מלידא

אליעזר קלאצקי (קלוצקי)

דוד סאלעווי

אהרן לעווין (לווין)

משה אהרן פאזנאק (פוזנק)

משה עפשטיין (אפשטין)

הח' בנימין פערילשטיין (פרילשטיין)

הח' חיים הורוויץ (הורוביץ)

הח' שמעיה וואלח

אברהם שמואל טענצער (טנצר)

וואלף הורוויץ

משה שמעון בערמאן (ברמן)

שמעון שיבולסקי (שיבולסקי)

משה אידל דוניץ (דוניץ)

יוסף יעסיל פרומקין (פרומקין)

ראובן בייעלסקי (ביילסקי)

פלוני

פלוני

ה' פייגיל

ה' אלטע

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.