Website "ויקיגניה" is an advertising site,.
and this is not the place to advertise a business..

רשימה מצפת, ארץ-ישראל - 12/06/1903

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מצפת (בית תמחוי בית לחם הגלילי) שנת 1903 מתוך השקפה (כתב עת).

(42 שמות)

השמות

הרב רפאל זילבערמאן אב"ד (זילברמן)

נדבה מאליאנס

נדבה מדרום אפריקה

מ. ד. שוב

מ בינדערעלי (בינדרלי)

הר ישראל ליב בלעכער הכהן (בלכר)

הרב שמעון לאדמיר (לודמיר (שם משפחה))

ה שמעון לעווין (לווין)

נתן וסנדער טוראוויץ (טורוביץ)

משה ברזל

בן ציון הארטמאן (הרטמן)

אלעזר שטערן (שטרן)

ה א ח אברבוים (אברבוים)

שמואל סגל (סג"ל)

שלמה ויינשטיין (ויינשטיין)

הר' נפתלי בלאה

יוסיל מחאטין (מחוטין)

אברהם ברוך מרגליות (מרגליות (שם משפחה))

שמחה שולמן

משה טויסער (טויסר)

הירש פרידמאן מבערלאד (פרידמן)

אהרן אייזענבערג (אייזנברג)

יעקב יצחק אינגער (אינגר)

נפתלי פרענקיל (פרנקיל) --(פרנקל)

שמחה נתן סג"ל

זאב העללער (הלר)

חיים קארינבליטה (קורנבליטה)

יעקב כהן

זוסיא

לוריא

יעקב פנחס רנד

אלטר וינשטיין

דוד ברנרד

אליעזר יעקב פורהארצער (פורהרצר)

הר אברהם בראד מגא"ד

זיידל לאנדמור (לנדמור)

יוסף הייזלער (הייזלר)

בנדט ב"ר מאיר

שמעון ווינברג מהליטש (מהעיירה הוליטש)

פנחס לרניר (לרניר)

אלעזר כ"ץ (כ"ץ)

שמואל כץ משה

ברוך דוד כהנא

יהושע בין מוורשו

יצחק בלו מזי"ב

אלעזר משה מרגוליות

יוסף שמואל ווינקערט מזליטשין

אלטר אזדערבאל ?

משה ניישילר

חיים ברונשטיין (ברונשטיין)

משה אהרן לאדמיר (לודמיר)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.