ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מבראילה, רומניה - 1887

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימה מבראילה שברומניה מתוך רשימת פרענומעראנטן שבספר: "דרך חקיך", מחבר מנחם מענדל הארטמאן , 1887 דרוהוביץ.


(111 שמות)

השמות

הרב ר' שלמה מעהר

הרב ר' אפרים זלמן מרגליות (מרגליות)

אלי' ציגלער (ציגלר)

אייזיק גראבערג (גרוברג)

אהרן גרין. ר' אברהם שו"ב (גרין)

אבלי שץ. אהרן קלימער (קלימר)

אברם קליגמאן (קליגמן)

אברם משה מלמד (מלמד)

איציק שווארץ (שוורץ)

אהרן בצלאל קעשינאוור (קשינאוור)

אברהם זימעל הורוויץ (הורוביץ)

אלעזר יעקאבזאהען (יעקבזון)

אהרן גאלדינבערג (גולדינברג)

ארי' זאב גאלדשטיין (גולדשטיין)

אהרן טאלאל

איציק פראגער (פרגר)

אהרן ווילדערמאן (וילדרמן)

איציק זאלצמאן (זלצמן)

איציק שטראק

אלטר מאשקאוויטש (מושקוביץ)

בעריל הערשקאוויטש (הרשקוביץ)

ברוך מאיר גלעזער (גלזר)

ברוך באטאשאנער (בוטושנר)

בענדיט לייזיראוויטש (לייזרוביץ)

בנימין זאב ב"ר ירוחם

פישיל געברידער צינץ

דוד הערמאן (הרמן)

דוד שטערנליעב (שטרנליב)

דוד גאלד. ר' דוד שאפנער (שפנר)

דוד יוסף פעלדמאן (פלדמן)

דניאל גארפער (גרופר)

הירש הערמאן (הרמן)

הירש בער ווינטראב (ויינטרוב)

הענך סאלאמאן (סלומון (שם משפחה))

הירש ב"ר משולם חלפן

הירש ליבאוויטש (ליבוביץ)

הירש וויס (וייס)

וואלף רעדילמאן (רדילמן)

וואלף גליקמאן (גליקמן)

וואלף מאיר

וואלף שנייווייס

וואלף בער ב"ר יצחק

חיים שלמה דאטש

חיים אשר לאקס (לקס)

חיים לייב ברש"ח ערבליך (ארבליך)

ירחמיאל שלעזינגער (שלזינגר)

יודל ב"ר דוד צבי

יעקב באלכאווער (בולכוור)

יעקב יאסער

יוסף בערינשטיין (ברנשטיין)

יעקב זילבערשטיין (זילברשטיין)

יוסף ראזינפעלד (רוזנפלד)

יחיאל קאהן (קהאן)

ישראל שרגא ראיזנבוים (רוזנבוים)

יצחק שפירא שו"ב (שפירא)

בטעמפיל

יעקב סאלאמן

יוסף יצחק ב"ר יודא

יעקב באטאשאנער (בוטושנר)

יצחק גאדלעד (גודלר)

יצחק פרידמאן (פרידמן)

יודל פרידמאן

יוסף בערקאוויטש (ברקוביץ)

יונה ב"ר יוסף

ישראל ווארעם

ישראל ווינבערג (וינברג)

ישוע גאטעגזאהן (קוטגזון)

יצחק ליב ווילדער (ויילדר)

יוסף שטרינליעב

ישראל שילד קראעט

יודל מארקאס

יעקב ב"ר יהושע

ישכר מאסקאוויטש (מוסקוביץ)

יודא בער גאלדינבערג (גולדינברג)

ליב ב"ר גדלי' סג"ל (סג"ל)

משה שו"ב

משה נטע קאהן

מרדכי פרידמאן (פרידמן)

מנשה אורינשטיין (אורנשטיין)

משה יוסף דימאנט (דיאמנט)

מאסטראף

מאיר גאטליעב (גוטליב)

מאיר ב"ר משה מוריץ

משה גאלדבערג (גולדברג)

מאיר מרדכי ראזינבלאט (רוזנבלט)

מרדכי שפערלינג (שפרלינג)

משה ליב סג"ל (סג"ל)

מענדיל קארבא

משה סערקיס מבראדי

משה לייזר מארקאס

משה ב"ר איציק מאיר

מאיר וויס

מענדל ראזינטאהל (רוזנטל)

מיכל ב"ר אהרן חלפן (חלפן)

מאניש ב"ר אברהם

נפתלי גאלדינבערג

נטע ב"ר נחום זלמן

נפתלי סאלאמאן

פישל פאלאק

פסח ישע' ב"ר צבי

שלמה שמואל בראטשינער (ברוטשינר)

שלום באראצע

שלום באראצע

שמעלקע לאדפאק

שמעלקע סופר לבהמ"ד

סטאלער

שמואל גאלדינבערג (גולדינברג)

שמואל הירש בר"י דוד

שמעון קארבא

שמעון ראזנער (רוזנר)

שלמה אפעלבערג (אפלברג)